GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Phân tích môi trường
Test kit - Thuốc thử máy đo đa chỉ tiêu

pramipexol stada

pramipexol pris pramipexol bivirkninger pramipexol
Cung cấp các loại thuốc thử chỉ tiêu của nước cho máy DR890, HI83200, C200...các hãng: Hach - Mỹ, Hanna - Italy

Tên test

Thang đo

Độ phân giải

Acidity

 

0-100,0-500mg/L

1 mg/L

5 mg/L

Acidity, Olive Oil

 

0.00-1.00% oil acidity

0,01%

Acidity( Total exchangeable)

0.0-2.5 meq/100g

0,1 meq/100g

Alkalinity(P and Total)

0-100,

0-300 ppm

1mg/L

3mg/L

Alkalinity(P and Total)

0.0-10.0,

0.0-20.0 gpg

0,1 gpg

0,2 gpg

Alkalinity, Total

0-500 gpg

5 gpg

Ascorbic Acid

10-200mg/L

10mg/L

Boron

0.0-5.0 mg/L

0,2 mg/L

Bromine

0.0-3.0 mg/L

0,6mg/L

Carbon Dioxide

0.0-10.0,

0.0-50.0,

0-100mg/L

0,1mg/L

0,5mg/L

1 mg/L

Chloride

0-100,

0-1000 mg/L

1 mg/L

10 mg/L

Chloride(extended range)

500-10000,

5000- 100000 mg/L

100mg/L

1000mg/L

Chloride (COD interference test )

100 mg/L (ISO) -2000 mg/L (EPA)

 

Chloride , Free

0.0-2.5 mg/L

 

Chloride , Free MR

0.0-3.5 mg/L

 

Chloride , Free LR &MR

0.00-0.70,

0.0-3.5 mg/L

 

Chloride , Free & pH

0.0-2.5 mg/L;

6.0-8.5 pH

 

Chloride, Total

0.0-2.5 mg/L

 

Chloride, Total MR

0.0-3.5mg/L

 

Chloride, Total LR & MR

0.00-0.70,

0.0-3.5 mg/L

 

Chloride , Total HR

0.0-4.0,

0.0-20.0 mg/L

 

Chloride , Total (extended range)

10-200mg/L

 

Chloride , Total & pH

0.0-2.5 mg/L;

6.0-8.5 pH

 

Chloride , Free  & Total LR &MR

0.00-0.70,

0.0-3.5mg/L

 

Chloride , Free  & Total LR ,MR & HR

0.00-0.70,

0.0-3.5,

0.0-10.0 mg/L

 

Chromium, hexavalent MR & HR

0.100,100-1000 mg/L

 

Chromium, hexavalent

0.0-1.0 mg/L

 

Copper

0.0-2.5 mg/L

 

Copper LR

0.00-0.25 mg/L

 

Copper ( wide range )

0.00-0.25,

0.0-6.0 mg/L

 

Cyanide

0.00-0.30 mg/L

 

Cyanuric Acid

10-100mg/L

 

Detergents

0.00-1.30 mg/L

 

Formadehyde

0.00-1.00%,

0.0-10.0%

 

Glycols

Present / Absent

 

Hardness, Cacium

0-125, 0-250 mg/L

 

Hardness, Cacium & Magnesium (irrigation)

>0.0 meq /L

 

Hardness, Cacium & Magnesium (soil)

> 0.0 meq/100g

 

Hardness, Total LR

0-150 mg/L

 

Hardness, Total MR

10-500 mg/L

 

Hardness, Total HR

400-3000 mg/L

 

Hardness, Total

0-30 gpg

 

Hardness, Total

0.0-30.0,

0-300mg/L

 

Hardness, Total

0.0-20.0 gpg,

0.0-20.0 ppm

 

Hardness, Total & Calcium

0.0-20.0gpg ( CaC03),

0.0-20.0 gpg (Ca)

 

Hydrazine

0.00-1.00 mg/L

 

Hydrogen Peoxide

0.00-2.00,

0.0-10.0mg/L

 

Hydroxide

0.00-1.00,

0.0-10.0 g/L

 

Hypochlorite

50-150 g/L

 

Iodine

0.0-2.5 mg/L

 

Iodine

0-5 mg/L

 

Iron

0-5 mg/L

 

Iron LR

0.00-1.00 mg/L

 

Iron MR

0.0-5.0 mg/L

 

Iron HR

0.0-10.0 mg/L

 

Iron & Total Hardness

0-5 mg/L;

40-500 mg/L

 

Magnesium

0.0-240.0,

0.0-725.0 mg/L

 

Manganese LR

0.0-3.0 mg/L

 

Manganese ( irrigation)

0.0 -10.0mg/L

 

Nitrogen, Ammonia ( fresh water)

0.0-2.5 mg/L

 

Nitrogen, Ammonia ( fresh water)

0.0-3.5 mg/L

 

Nitrogen, Ammonia ( salt water)

0.0-2.5 mg/L

 

Nitrogen, Nitrate

0-50 mg/L

 

Nitrogen, Nitrate ( irrigation water and soil )

0-60 mg/L

 

Nitrogen, Nitrite

0.00-0.50 mg/L

 

Nitrogen, Nitrite

0.0-1.0 mg/L

 

Oxygen, Dissolved

0.0-10.0 mg/L

 

Ozone

0.0-2.3 mg/L

 

pH

4.0-8.0 pH

 

pH

4.0-6.5 pH

 

pH

6.0-8.5 pH

 

pH

7.5-10.0 pH

 

pH

3.0-5.0 pH

 

pH

4.0-10.0 pH

 

Phenols

0.00-1.00,

0.5-5.0 mg/L

 

Phosphate

0-5 mg/L

 

Phosphate

0.0-5.0mg/L

 

Phosphate

0.00-1.00,

0.0-5.0,

0-50 mg/L

 

Phosphorus ( soil)

0.0-130.0 mg/L

 

Potassium ( soil)

0-50,

50-250 mg/L

 

 Salinity

0.0-40.0g/Kg

 

Silica LR

0.00-1.00 mg/L

 

Silica HR

0-40,0-800 mg/L

 

Sodium Absorption Ration ( SAR)

>0.0 meq /L

 

Sodium ( exchangrable)

0.00-56.40 meq/100g

 

Sulfate

20-100 mg/L

 

Sulfate ( wide range )

100-1000,

1000-10000 mg/L

 

Sulfite

0.0-20.0, 0-200 mg/L

 

ZinC

0.0-3.0 mg/L

 

ZinC

0.0-4.0,0.0-20.0 mg/L

 


Sản phẩm cùng loại