GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Phân tích môi trường
Thiết bị phân tích nước biển

 Hệ thống đo chất lượng nước nhiều thành phân – Model AAQ1183

 Sensor ®o ®é  s©u: Sensor ®o nhiÖt ®é n­íc biÓn; sensor ®o ®é dÉn; sensor ®o ®é ®ôc; sensor ®o diÖp lôc; sensor ®o oxy hßa tan; sensor ®o pH

 

Hép ®ùng b»ng titanium ch¾c ch¾n

Chiều dài cáp đo 100m, cáp tín hiệu đo được gia cố Kevlar, đường kính 6,5mm

 PhÇn mÒm thu sè liÖu

Th«ng sè kü thuËt:

§é s©u:

D¶i ®o: 0 ®Õn 100 m

 §é chÝnh x¸c: 0.3% trªn toµn thang ®o

 H»ng sè thêi gian: 0.2 gi©y

Nhiệt độ nước

 D¶I ®o: -5 ®Õn 400 C

 §é chÝnh x¸c: ±0.020 C

H»ng sè thêi gian: 0.28 gi©y

§é dÉn:

D¶i ®o: 0 ®Õn 60 mS/cm

 §é chÝnh x¸c: ±0.02 mS/cm

 H»ng sè thêi gian: 0.28 gi©y

§é dÉn (n­íc ngät):

 D¶i ®o: 0 ®Õn 500 microS/cm

 §é chÝnh x¸c: ±20 microS/cm

 H»ng sè thêi gian: 0.2 gi©y

§é mÆn:

 D¶i ®o: 0 ®Õn 40

 §é chÝnh x¸c: ±0.03

§é ®ôc:

 D¶i ®o: 0 ®Õn 1000 FTU

 §é chÝnh x¸c: ±2% trªn toµn thang ®o hoÆc ±0.3 FTU

H»ng sè thêi gian: 0.2 gi©y

DiÖp lôc:

 D¶i ®o: 0 ®Õn 400 ppb (uranine)

 §é chÝnh x¸c: ±1% trªn toµn thang ®o hoÆc ±0.1 ppb

 H»ng sè thêi gian: 0.2 gi©y

§é oxy hßa tan:

D¶i ®o: 0 ®Õn 20 mg/l (0-200 %)

§é chÝnh x¸c: ±0.2mg/l

 H»ng sè thêi gian: 3.5 gi©y

 pH D¶i ®o: 0 ®Õn 14 pH

§é chÝnh x¸c: ±0.2

 H»ng sè thêi gian: 10 gi©y

Pin kiÒm hoÆc ¨c quy, c¸c dung dÞch chuÈn vµ c¸c phô kiÖn ®Çy ®ñ kÌm theo m¸y

 

 

Máy đo dòng chảy điện tử - Model Compact EM.

 


ThiÕt bÞ ghi chÝnh

 C¸c phô kiÖn chuÈn theo m¸y: PhÇn mÒm thu thËp vµ xö lý sè liÖu, C¸p th«ng tin

Th«ng sè kü thuËt:

Tèc ®é dßng ch¶y

D¶i ®o: 0: ± 500 cm/s

§é ph©n gi¶i: 0.02 cm/s

§é chÝnh x¸c: ± 1 cm/s hoÆc ± 2%

Hướng dòng chảy

D¶i ®o: 0: ± 3600

§é ph©n gi¶i: 0.010

§é chÝnh x¸c: ±2%

NhiÖt ®é

D¶i ®o: -5: ± 400 C

 §é ph©n gi¶i:0.0010 C

§é chÝnh x¸c: ±0.050 C

Bé nhí: 2MB flash memory

Dung lượng nhớ: 179178 d÷ liÖu

Phương pháp đo : đo liên tục, đo định thời gian

Kho¶ng lÊy mÉu: 0.5 gi©y; 1 gi©y; 2 gi©y; 5 gi©y; 10 gi©y; 15 gi©y; 20 gi©y; 30 gi©y

Kho¶ng ®Þnh thêi gian: tõ 1: 1440 phót

Sè mÉu: 1; 10; 15; 20; 30; 60; 120; 180; 240; 300; 600;1200

KiÓu pin: Lithium, lo¹i C 3.9V, 7 AH

Tiªu thô nguån pin: 110 mA

ChÊt liÖu vá m¸y: Titanium

Møc chÞu ®é s©u: 1000 m

Søc c¨ng: xÊp xØ 2 kN (tương đương 200kg)

 

Sản phẩm cùng loại