GO
Trang chủ
Sản phẩm Dụng cụ thí nghiệm Dụng cụ thủy tinh
Dung cụ thủy tinh Trung Quốc

zofran and pregnancy 2018

zofran and pregnancy babycenter

mirtazapine and alcohol nhs

mirtazapine side effects

ru 486 abortion pill buy online

can i buy the abortion pill over the counter read

acquistare cialis 5 mg

tadalafil sandoz blog.plazacutlery.com

mesalazin salofalk

mesalazin blutspende http://temperatur.site/mesalazin-temperatur mesalazin beipackzettel

TT

Tªn hµng

Lo¹i

1

B¸t sø cã c¸n

 

2

B¸t sø

 

3

B¸t thuû tinh

 

4

B×nh ®Þnh møc 

2000ml

5

 

1000ml

6

 

500ml

7

 

250ml

8

 

200ml

9

 

100ml

10

 

50ml

11

 

25ml

12

 

10ml

13

 

5ml

14

B×nh ®Þnh møc n©u

100ml

15

 

50ml

16

Tam gi¸c cã nót

1000ml

17

 

500ml

18

 

250ml

19

 

200ml

20

 

100ml

21

 

50ml

22

B×nh tam gi¸c 0 nót

5000ml

23

 

3000ml

24

 

2000ml

25

 

1000ml

26

 

500ml

27

 

250ml

28

 

100ml

29

 

50ml

30

B×nh Tam gi¸c con thuyÒn

500ml

31

B×nh chuÈn Ièt

250ml

32

B×nh tam  gi¸c cã nh¸nh

10000ml

33

 

5000ml

34

 

2500ml

35

 

1000ml

36

 

500ml

37

 

250ml

38

B×nh cÇu ®¸y b»ng

10000 ml

39

 

5000ml

40

 

3000ml

41

 

2000ml

42

 

1000ml

43

 

500ml

44

 

250ml

45

 

150 ml

46

 

100ml

47

B×nh cÇu ®¸y b»ng cã nh¸m 24

500ml

48

 

250ml

49

B×nh cÇu trßn kh«ng nh¸m

5000ml

50

 

3000ml

51

 

2000ml

52

 

1000ml

53

 

500ml

54

 

250ml

55

 

100ml

56

B×nh cÇu 1 cæ nh¸m 29

2000ml

57

 

1000ml

58

 

  500ml

59

 

  250ml

60

 

 100ml

61

 

50ml

62

B×nh cÇu 1cæ 24

1000ml

63

 

500ml

64

 

250ml

65

B×nh cÇu 1 cæ  nh¸m  19

250ml

66

B×nh cÇu 1 cæ  nh¸m  19

100ml

67

B×nh cÇu 1 cæ nh¸m 14

100ml

68

B×nh cÇu 1 cæ nh¸m 14

50ml

69

B×nh cÇu 2 cæ nh¸m 24/14

500ml

70

 

250ml

71

B.cÇu 2 cæ nh¸m 29.14

1000ml

72

 

500ml

73

 

250ml

74

 

100ml

75

B. cÇu 2 cæ 29*29

1000ml

76

 

500ml

77

 

250ml

78

B×nh cÇu 3 cæ 29*14

5000ml

79

 

3000ml

80

 

1000ml

81

 

500ml

82

 

250ml

83

 

100ml

84

B×nh cÇu 3 cæ 29*29

3000ml

85

 

1000ml

86

 

500ml

87

 

250ml

88

 

100ml

89

B×nh cÇu 2cæ N29*29

2000ml

90

B×nh cÇu cã nh¸nh

500ml

91

 

250ml

92

B×nh hót Èm cã vßi

300

93

 

240

94

 

210

95

 

180

96

 

150

97

B×nh hót Èm 0 vßi

300

98

 

240

99

 

210

100

 

180

101

 

150

102

B×nh hót Èm 0 vßi n©u

300

103

B×nh hót Èm cã n©u

240ml

104

B×nh kÝp

1000ml

105

 

500ml

106

 

250ml

107

B×nh ken®an

2000ml

108

 

1000ml

109

 

500ml

110

 

250ml

111

 

100ml

112

 

50ml

113

B×nh tia nhùa

500ml

114

 

250ml

115

B×nh chuÈn I èt

250ml

116

B×nh  tia thuû tinh

250ml

117

B×nh tû träng

250ml

118

 

100ml

119

 

50ml

120

B×nh röa khÝ

500ml

121

 

250ml

122

 

 

123

Bé cÊt tinh dÇu nh¸m 29

250ml

124

Bé cÊt ®¹m

 

125

Bé ch­ng cÊt dÇu má

SYD  255

126

Bé cÊt thuû phÇn

 

127

B×nh cÇu bé cÊt thuû phÇn

 

128

Bé sãc lÕc

500ml

129

 

250ml

130

 

150ml

131

Bé ®o l­u l­îng khÝ ­ít

150ml

132

B« ph©n tÝch Cacbon Luu huúnh

 

133

Bome kÕ

0-70

134

 

0-35

135

Buret cã b¹c chao

100ml

136

 

50ml

137

 

25ml

138

 

10ml

139

Buret kh«ng b¹c chao

100ml

140

 

50ml

141

 

25ml

142

 

10ml

143

Bu ret kh«ng b¹c cã kho¸ nhùa 25ml

25ml

144

Buret mµu n©u

25ml

145

 

10ml

146

Buret d©y

50ml

147

Bu rÐt tù ®éng

50ml

148

 

25ml

149

Bµn tr­ît kinh hiÓn vi

 

150

C¸nh khuÊy kim lo¹i

 

151

C¸nh khuÊy thuû tinh

 

152

C¸nh khuÊy Teflon

 

153

Con khuÊy tõ

4cm

154

 

3cm

155

 

2cm

156

 

1cm

157

Cèc ®èt cã v¹ch

5000ml

158

 

3000ml

159

 

2000ml

160

 

1000ml

161

 

500ml

162

 

250ml

163

 

100ml

164

 

50ml

165

Cèc cã ®ai

1000ml

166

Cèc ch©n phÔu

2000ml

167

 

1000ml

168

 

500ml

169

 

250ml

170

 

100ml

171

 

50ml

172

Cèc ch©n phÔu nhùa

50ml

173

 

100ml

174

Cèc läc xèp G3

30ml

175

Cèc läc xèp G4

30ml

176

Ca nhùa

1000ml

177

 

500ml

178

 

250ml

179

 

100ml

180

 

50ml

181

Cån kÕ

0-50

182

 

50-100

183

Cèi chÇy ®ång

90cm

184

Cèi chµy m· n·o

90cm

185

 

100cm

186

 

11cm

187

 

12cm

188

Cèi chµy thuû tinh

120mm

189

 

90 mm

190

 

60mm

191

Cèi chµy sø

25

192

 

20

193

 

18

194

 

16

195

 

15

196

 

13

197

 

11

198

 

10

199

 

9

200

 

8

201

 

6

202

 

4

203

Cæ nèi Claizen

nh¸m29

204

Chai má vÞt

125ml

205

 

60ml

206

ChÐn c©n

50*30

207

 

40*25

208

 

25*40

209

 

30*50

210

 

25*25

211

 

25*30

212

ChÐn b¹c

30ml

213

ChÐn platin

30ml

214

ChÐn Niken cã n¾p

50ml

215

 

30ml

216

ChÐn sø

100ml

217

 

50ml

218

 

40ml

219

 

30ml

220

Chai c«ng t¬ gót tr¾ng

125ml

221

 

60ml

222

 

30ml

223

Chai c«ng togut n©u

125ml

224

 

60ml

225

 

30ml

226

Chai cã kho¸ thuû tinh 

20l

227

 

10l

228

 

5l

229

Chai cã kho¸ vßi cao su

20l

230

 

10l

231

 

5l

232

Chai cã v¹ch

20l

233

 

10l

234

 

5l

235

Chai n©u MHNM

20l

236

 

10l

237

 

5l

238

 

2.5l

239

 

1l

240

 

0.5l

241

 

0.25l

242

 

0.125l

243

 

60ml

244

Chai n©u nót nhùa MR

500ml

245

Chai n©u MRNM

20l

246

 

10l

247

 

5l

248

 

2.5l

249

 

1l

250

 

0.5l

251

 

0.25l

252

 

0.125l

253

 

60ml

254

 

30ml

255

Chai nhùa tr¾ng

1l

256

 

500ml

257

Chai Tr¾ng MH 

20l

258

 

10l

259

 

5l

260

 

2.5l

261

 

1l

262

 

0.5l

263

 

0.25l

264

 

0.125l

265

 

60ml

266

Chai tr¾ng MRNM

50l

267

 

30l

268

 

20l

269

 

10l

270

 

5l

271

 

2.5l

272

 

1l

273

 

0.5l

274

 

0.25l

275

 

0.125l

276

 

60ml

277

  

30ml

278

Chu«ng thuû tinh to

290*400

279

 

150*280

280

 

150*250

281

ChËu thuû tinh

10*25

282

 

10*20

283

 

7*14

284

Can nhùa

25lÝt

285

Dông cô thö ®iÓm nãng ch¶y

 

286

M¸ng ®Ìn th­êng

60cm

287

M¸ng ®ÌnI«c

60cm

288

 

90cm

289

Bãng ®Ìn cùc tÝm

90cm

290

 

60cm

291

 

45cm

292

§Ìn cån

250ml

293

 

150ml

294

 

200ml

295

 

100ml

296

§Üa c« mÉu thuû tinh

 

297

§ò¨ thuû tinh

30cm

298

 

20cm

299

Gi¸ thÝ nghiÖm-10%

 

300

GÝa èng nghiÖm nhùa

18*18

301

GÝa èng nghiÖm nhùa

16*16

302

Gi¸ ®ì lam kÝnh

 

303

Gi¸ èng nghiÖm 2hµng inox

16*16

304

Gi¸ èng nghiÖm 2hµng inox

18*18

305

Gi¸ èng nghiÖm 3hµng inox

18*18

306

Gi¸ èng nghiÖm 3hµng inox

16*16

307

GÝa ®ì b×nh cÇu

 

308

Gi¸ ®Ó dông cô

 

309

Gi¸ pi pÐt nhùa        10%

 

310

Hép lång tiªu b¶n 15.7 lit

200*500

311

                         9.5 lit

200*300

312

 

150*300

313

                        3.1lÝt

150*180

314

                             4.4 lit

150*280

315

                              4.2 lit

150*240

316

                              1.4 lit

100*180

317

                             2.7 lit

120*240

318

                             1.1 lit

90*180

319

                              3 lit

150*280

320

                           0.66 lit

75*180

321

 

120*150

322

 

180*240

323

 

180*300

324

 

180*350

325

Hép tiªu  b¶n néi

12*150

326

Hép lång  petri

Φ 15

327

 

Φ 12

328

 

Φ 10

329

 

Φ 9

330

 

Φ 7.5

331

 

Φ 6

332

KhÝ ¸p kÕ

 

333

La men ®øc

 

334

Lamen 22*22

 

335

Lamen 24*24

100c/h

336

Lam kÝnh  7101

72c/h

337

Lam kÝnh mê 1 ®Çu 7105

72c/h

338

Kim chÝch m¸u

 

339

La bµn tb

 

340

L­íi ami¨ngnéi

15x15

341

L­íi ami¨ng

16x16

342

 

23x23

343

MÆt kÝnh ®ång hå

18

344

 

15

345

 

12

346

 

10

347

 

9

348

 

8

349

 

7

350

 

6

351

 

5

352

 

4

353

Micro buret 

10ml

354

 

5ml

355

 

2ml

356

 

1ml

357

Nót cao su

1

358

 

2

359

 

3

360

 

4

361

 

5

362

 

6

363

 

7

364

 

8

365

 

9

366

 

10

367

 

11

368

 

15

369

Nót c«ngt¬gut

 

370

Nhít kÕ

2

371

 

2.5

372

 

0.8

373

 

1.2

374

 

1.5

375

èng ®ong Bo mex

2000ml

376

 

1000ml

377

 

500ml

378

 

250ml

379

 

100ml

380

 

50ml

381

 

25ml

382

 

10ml

383

 

5ml

384

èng ®ong nhùa

1000ml

385

èng ®ong nhùa

100ml

386

¤ng nèi ch÷ U (cho bé cÊt cån)

 

387

èng nèi ch­ U

 

388

èng nèi ch÷ T 29/14

 

389

èng nèi   T  nh¸m 29

 

390

èng nèi    Tnh¸m 14*19

 

391

èng nèi ch÷ V

N29

392

 

N14

393

èng thuûtinh phi 6 dµi 100cm

 

394

¤ng ®ong cã nót mµi

500ml

395

 

100ml

396

 

50ml

397

 

25ml

398

¤ng nghiÖm

10x100

399

 

12x120

400

 

8x120

401

 

16x160

402

 

25*300

403

 

18x180

404

 

8x100

405

 

22x180

406

 

24x200

407

 

14x140

408

 

20x200

409

èng nghiÖm ly t©m

15*100

410

èng nghiÖm nhùa

 

411

èng nghiÖm bo mex

18x180

412

 

23x20

413

¤ng nghiÖm m¸y ly t©m to

Néi

414

¤ng nghiÖm m¸y ly t©m to

12x80

415

èng nghiÖm   Cã Nh¸nh

 

416

èng nghiÖm

15x130

417

èng thuû tinh  50cm

Φ 8

418

¤ng sø lß nung20/25/600

 

419

¤ng hót thuû tinh

 

420

PhÔu chiÕt

1000ml

421

 

500ml

422

 

250ml

423

 

125ml

424

 

60ml

425

 

50ml

426

PhÔu chiÕt cã nh¸m 29 h.trô

250ml

427

 

100ml

428

 

60ml

429

 

50ml

430

PhÔu läc xèp thuû tinh

G3 500ml

431

 

G3 250ml

432

 

G3 100ml

433

 

G3 40ml

434

 

G3 30ml

435

PhÔu läc xèp thuû tinh

G4 500ml

436

 

G4 250ml

437

 

G4 100ml

438

 

G4 60ml

439

 

G4 40ml

440

 

G4  30ml

441

 

G1 250ml

442

PhÔu läc xèp cã gia nhiÖt

250ml

443

PhÔu sø

3000ml

444

 

2000ml

445

 

1500ml

446

 

150ml

447

 

120ml

448

 

100ml

449

 

90ml

450

 

80cm

451

 

60ml

452

PhÔu thuû tinh  §øc

Φ10

453

PhÔu thuû tinh

Φ 15

454

 

Φ 13

455

 

Φ 10

456

 

Φ 9

457

 

Φ 8

458

 

Φ 7,5

459

 

Φ 6

460

 

Φ 5

461

Pi pÐt bÇu

50ml

462

 

25ml

463

 

20ml

464

 Pi pÐt bÇu

10ml

465

 

5ml

466

 

2ml

467

 

1ml

468

Pi pÐt th½ng

100ml

469

 

50ml

470

 

25ml

471

 

20ml

472

 

10ml

473

 

5ml

474

 

2ml

475

 

1ml

476

 

0.5ml

477

 

0.2ml

478

 

0.1ml

479

PipÐt peste

 

480

Qu¶ bãp cao su kÐp

 

481

Qña bãp cao su ®¬n

5cm

482

 

6cm

483

 

7cm

484

Qu¶ sø

10l

485

 

8l

486

 

5l

487

 

3l

488

 

2l

489

Qu¶ sø +Cèi nghiÒn bi

1l

490

Sõng bß ch©n kh«ng

 

491

Sõng bß nh¸m 29

 

492

Sõng bß nh¸m 16/14.5

 

493

Que cÊy vi sinh

 

494

Que cÊy vi sinh inox

 

495

Que cÊy vi sinh    Nhùa 

 

496

Sinh hµn xo¾n Nh¸m 24

60cm

497

 

50cm

498

 

40cm

499

 

30cm

500

Sinh hµn xo¾nNh¸m 29

60cm

501

 

40cm

502

 

30cm

503

S. hµn th¼ng Nh¸m 29

60cm

504

 

40cm

505

 

30cm

506

S. hµn th¼ng Nh¸m14

20cm

507

S. hµn th¼ng Nh¸m 24

30cm

508

S. hµn håi l­u Nh¸m 29

60cm

509

 

40cm

510

 

30cm

511

 

20cm

512

Sinh hµn håi l­u    nh¸m 14

30cm

513

 

30cm

514

S. hµn håi l­u Nh¸m 24

30cm

515

 

40cm

516

Sinh hµn gai Nh¸m 29

60cm

517

Sinh hµn gai Nh¸m 29

40cm

518

Sinh hµn gai Nh¸m14

40cm

519

Sinh hµn gai nh¸m 19

60cm

520

Sinh hµn  so¾n 0 nh¸m

40cm

521

 

30cm

522

Sinh hµn th¼ng 0 nh¸m

30cm

523

Sinh  hµn håi l­u 0 nh¸m

30cm

524

Sinh  hµn håi l­u nh¸m 29

20cm

525

Th×a thuû tinh

30cm

526

ThuyÒn sø 88

 

527

ThuyÒn sø 77

 

528

ThuyÒn sø 66

 

Sản phẩm cùng loại