GO
Trang chủ
Sản phẩm Hóa chất Hóa chất phân tích
Hóa chất phân tích Trung Quốc

bentelan e tachipirina

bentelan prezzo

naltrexone side effects

naltrexone metabolism charamin.com

 

Hóa chất tinh khiết TQ

 

  STT

Tên hàng

Công thức

1.      

Acetic anhydric

(CH3CO)2O

2.      

Acetol

CH3-CO-CH3

3.      

Acid acetic

CH3COOH

4.      

Acid ascorbic

C6H8O6

5.      

Acid bengoic

C6H5COOH

6.      

Acid boric

H3BO3

7.      

 Acid bromic

HBr

8.      

Acid chlohydric

HCl

9.      

Acid sulfuro

H2SO3

10.      

Acid citric

C6H8O7

11.      

Acid citric

C6H8O7

12.      

Acid flohydric

HF

13.      

Acid formic

HCOOH

14.      

Acid lactic

CH3CH(OH) COOH

15.      

Acid molybdic

H2MO4

16.      

Acid nitric

HNO3

17.      

Acid nicotinic

 

18.      

Acid oleic

C17H33COOH

19.      

Acid oxalic

H2C2O4

20.      

Acid perchloric

HClO4

21.      

Acid phosphoric

H3PO4

22.      

Acid salysilic

C7H6O3

23.      

Acid sulfosalicylic

C7H6O6S2H2O

24.      

Acid sulphuric

 H2SO4 

25.      

Aid tannic

 

26.      

Ta me x (Butraline)

 

27.      

Acid sulfamic

HO.SO2NH2

28.      

Acid succinic

C4H6O4

29.      

Aminobenzensulfonic   acid (A.sulfanilic)

C6H7NO3S

30.      

Acid Stearic

C17H35COOH

31.      

Acid Tartric

C4H6O6

32.      

Trichlorua axetic

CCl3COOH

33.      

2.4.6 Trinitro phenol (Acid picric)

C6H3O7N3

34.      

Acid Pirogalic

 

35.      

AgaSîi

 

36.      

Aga bét

 

37.      

Amonium  acetate

NH4CH3COO

38.      

Acetal dehyt

CH3CHO

39.      

Amonium Cromat

(NH4)2CrO4

40.      

Amonicacbonnat

(NH4)2CO3

41.      

Amonium bicarbonate

NH4HCO3

42.      

Amonium Bicromate

(NH4)2Cr2O7

43.      

Amonium Bicromate

(NH4)2Cr2O7

44.      

Amonium Chloride

NH4Cl

45.      

Amonium citrate

(NH4)3C6H5O7

46.      

Amonium Florua

NH4F

47.      

Amonium hydroxyt

NH4OH

48.      

Amonium Molybdate

(NH4)6Mo7O24

49.      

Amonium Nitrate

NH4NO3

50.      

Amonium oxalate

(NH4)2C2O4

51.      

Amonium sulfua

(NH4)2S

52.      

Amonium Persulphate

(NH4)2S2O8

53.      

Amonium photphat

(NH4)3PO4

54.      

Amonium photphat

(NH4)3PO4

55.      

Amoni phosphatmonobasic

(NH4)H2PO4

56.      

Ammonium ferric sulfate

NH4Fe(SO4)2

57.      

Amoni phosphatdibasic

(NH4)2HPO4

58.      

Amonium sulfate

(NH4)2SO4

59.      

Amonium sulfuacianide

NH4SCN

60.      

Amonium nikel sulphate

NiSO4(NH4)SO4

61.      

Amonium metavanadate

NH4VO3

62.      

Angtimon trioxyt

Sb2O3

63.      

Angtimon chloride

SbCl3

64.      

Aniline

C6H5NH2

65.      

B¹c sulphate

Ag2SO4

66.      

Boric oxyde

B2O3

67.      

Bari hydroxit

Ba(OH)2

68.      

Barium Carbonate

BaCO3

69.      

Barium Chloride

BaCl2

70.      

Barium nitrate

Ba(NO3)2

71.      

Barium sulfate

BaSO4

72.      

Barium sulfate

BaSO4

73.      

Barium crom¸t

BaCrO4

74.      

Bengen

C6H6

75.      

Benzan dehyt

C6H5CHO

76.      

Benzylancol

C6H5CH2OH

77.      

Bismut nitrate

Bi(NO3)3

78.      

Bismut oxyt

Bi2O3

79.      

Brom láng

Br2

80.      

Bromo Form

CHBr3

81.      

Butadion(1.4)

C4H6O2

82.      

Butanol

C4H9OH

83.      

Butanon (methyl ethyl ketone)

 

84.      

n-Butyric acid

CH3CH2CH2COOH

85.      

Buthyl axetat

C4H10CH3COO

86.      

Cadimi sulfate

CdSO4

87.      

Cadimi chlorite

CdCl2

88.      

Cadimi nitrate

Cd(NO3)2

89.      

Cadimi acetat

Cd(CH3COO)2

90.      

Cadimi Oxyt

CdO

91.      

Calcium acetat

Ca(CH3COO)2

92.      

Calcium Chloride

CaCl2

93.      

Calcium Carbonate

CaCO3

94.      

Calcium hydroxyt

Ca(OH)2

95.      

Calcium nitrat

Ca(NO3)2

96.      

Calcium oxyt

CaO

97.      

Calcium Florua

CaF2

98.      

Calcium sulfate

CaSO4

99.      

Carbua sulfua

CS2

100. 

Carbon tetrachloride

CCl4

101. 

Ch× Axetat (Basic)

Pb(CH3COO)2 Pb(OH)2

102. 

Ch× Axetat (Trung tÝnh)

Pb(CH3COO)2

103. 

Ch× Nit¬rat

Pb(NO3)2

104. 

Ch× oxyt (Vµng)

PbO

105. 

Ch× chloride

PbCl2

106. 

Chloro Benzen

 

107. 

Chloroform

CHCl3

108. 

Chromic trioxide

CrO3

109. 

Crom (III) oxyt

Cr2O3

110. 

Crom chlorite

CrCl3

111. 

Crom nitrate

Cr(NO3)3

112. 

Crom sulphate

Cr2(SO4)3

113. 

Coban chloride

CoCl2.5H2O

114. 

Coban nitrate

Co(NO3)2

115. 

Coban sulfate

CoSO4

116. 

Cyclohexane

C6H12

117. 

Cyclohexanone

C6H10O

118. 

Cyclohexanol

C6H12O

119. 

Dau set

 

120. 

Dextrin (hå tinh bét)

(C6H10O5)n

121. 

Tinh bét tan Starch

 

122. 

1,4 Dioxan

C4H8O2

123. 

Diethanol amine

C4H11NO2

124. 

Di izopropylamine

(CH3)2CHCHCH(CH3)2

125. 

§ång phoi

 

126. 

§ång bét

Cu

127. 

§ång acetate

Cu(CH3COO)2

128. 

§ång cacbornate

CuCO3

129. 

§ång oxide

CuO

130. 

§ång sulfate khan

CuSO4

131. 

§ång sulfate

CuSO45H2O

132. 

§ång I chloride

CuCl

133. 

§ång IIchoride

CuCL2

134. 

§ång nitrate

Cu(NO3)2

135. 

Dichloroethane

ClCH2CH2Cl

136. 

Dibuty phtalate

C6H4(COOC4H9)2

137. 

Diphotphopentooxyt

P2O5

138. 

Di thi ron

 

139. 

E.D.T.A

C10H14Na2O8.H2O

140. 

E.D.T.A

C10H14N2.H2O

141. 

EDTA (Acid)

 

142. 

Ether ethylic

(C2H5)2O

143. 

Etherpentrol    30*60

 

144. 

Etherpentrol   60*90

 

145. 

Ethylaxetat

C2H5CH3COO

146. 

Ethanol

C2H5OH

147. 

Ethanol 95%

C2H5OH

148. 

Ethylene glycol

C2H6O2

149. 

Ethylene glycol

C2H6O2

150. 

Ethanol amin

HOCH2CH2NH2

151. 

Formandehyde

HCHO

152. 

Fucfural

 

153. 

Gelatin

 

154. 

Glucose

C6H12O6

155. 

Glycerin

C3H8O3

156. 

Hecxan methylentetramin

C6H12N4

157. 

Hydrazin hydrate

N2H4H2O

158. 

Hydrogen peoxide

H2O2

159. 

Hy dro xylamin Sulfat

 

160. 

Hydroquinone

C6H4(OH)2

161. 

Iodine

I2

162. 

Iso amyl alcohol

(CH3)2CHCH2 CH2OH

163. 

Isopropyl alcohol

CH3CHOHCH3

164. 

Isoamyl acetate

CH3COOCH2CH2 CH(CH3)2

165. 

Izopopylamin

 

166. 

KÏm acetat

Zn(CH3COO)2

167. 

KÏm bét

Zn

168. 

KÏm chlorua

ZnCl2

169. 

KÏm h¹t

Zn

170. 

KÏm nitrate

Zn(NO3)2

171. 

KÏm oxyt

ZnO

172. 

KÏm Sulphate

ZnSO4

173. 

Kali

K

174. 

Kali aluminum sulfat (PhÌn kÐp)

KAl(SO4)2

175. 

Kali Bichromate

K2Cr2O7

176. 

Kali Bicacbonate

KHCO3

177. 

Kali Biphtalate

C6H5CO2KCO2

178. 

Kali Bromua

KBr

179. 

Kali Bromate

KBrO3

180. 

Kali Carbonnat

K2CO3

181. 

Kali chlorate

KClO3

182. 

Kali cholride

KCl

183. 

Kali chromate

K2CrO4

184. 

Kali dihydrophotphate

KH2PO4

185. 

Kali Ferocyanide

K4Fe(CN)6

186. 

Kali Florua

KF

187. 

Kali Ferycyanide

K3Fe(CN)6

188. 

Kali hychrophophate

K2HPO4

189. 

Kali hydroxyt

KOH

190. 

Kali Iodate

KIO3

191. 

 

KIO4

192. 

Kali Iodide

KI

193. 

Kali natri tactrat

C4H4KNaO6

194. 

Kali nitrat

KNO3

195. 

Kali nitrit

KNO2

196. 

Kali oxalate

K2C2O4

197. 

Kali Pemanganate

KMnO4

198. 

Kali pesulphate

K2S2O8

199. 

 

K2S2O7

200. 

Kali sulfua cyanide

KSCN

201. 

Kali sulphate

K2SO4

202. 

Kali hydrosulphate

KHSO4

203. 

Kali Silicon Florua

K2SiF6

204. 

Lư­u huúnh

S

205. 

Lactoza

C12H22O11

206. 

Lithium hydroxyt

LiOH

207. 

Lithium sulfate

Li2SO4

208. 

Lithium chlorid

LiCl

209. 

Lithium carbonate

Li2CO3

210. 

Magie sîi

Mg

211. 

Ma giª bét

Mg

212. 

Magie acetate

Mg(CH3COO)2

213. 

Magie oxyt

MgO

214. 

Magie chlorua

MgCl26H2O

215. 

Magie cacbonat

(MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O

216. 

Magie nitorate

Mg(NO3)2

217. 

Magie Sulphate

MgSO47H2O

218. 

Magie Phosphate

Mg3(PO4)2

219. 

Mangan dioxyt

MnO2

220. 

Manganese chloride

MnCl2

221. 

Mangan sulphate

MnSO4

222. 

Manganese nitrate

Mn(NO3)2

223. 

Ma ni ton

 

224. 

Melthanol

CH3OH

225. 

Methylene Chloride

CH2Cl2

226. 

Muèi Morh

FeSO4(NH4)2SO4

227. 

N.Hexan

C6H14

228. 

N-N Dimetylanilin

C8H11N

229. 

N-N®imetylfocmamide

 

230. 

Naphtalen

C10H8

231. 

Natri

Na

232. 

Natri axetat (Khan)

NaCH3COO

233. 

Natri axetat (N­ưíc)

NaCH3COO.3H2O

234. 

Natri benzoat

C6H5COONa

235. 

Natri bicarbonate

NaHCO3

236. 

Natri bisulfate

NaHSO4

237. 

Natri bicromate

Na2Cr2O7

238. 

Natri bisulfite

NaHSO3

239. 

N¸t triTung St¸t

 

240. 

Natri Bromua

NaBr

241. 

Natri Bromate

NaBrO3

242. 

Natrti Metaborat

NaBO2

243. 

Natri Cromate

Na2CrO4

244. 

Natri Cacbonate( khan)

Na2CO3

245. 

Natri Cacbonate

Na2CO3.H2O

246. 

Natri chloride

NaCl

247. 

Natri Citrat

C6H5Na3O7

248. 

Natri Clorate

NaClO3

249. 

Natri dihydro ph«tphat

Na2HPO4

250. 

Natri florua

NaF

251. 

Natri formate

HCOONa

252. 

Natri hydrophosphite

NaH2PO2H2O

253. 

Natri hydroxit

NaOH

254. 

Natri hypocloride

NaOCl

255. 

Namonohydrophotphate

NaH2PO4

256. 

Natri molybdate

Na2MoO4

257. 

Natri nitrate

NaNO3

258. 

Natri nitrite

NaNO2

259. 

Natri oxalate

Na2C2O4

260. 

Natri peoxyt

Na2O2

261. 

Natri phosphate

Na3PO4

262. 

Natri pyrophosphate

Na4P2O7

263. 

Natri Salycilate

C7H5NaO3

264. 

Natri selenate

Na2SeO3

265. 

Natri silicate

Na2SiO3

266. 

Natri silicfluciate

Na2SiF6

267. 

Natri sulfide

Na2SO3

268. 

Natri sulfosalicylate

C7H5NaO6S2H2O

269. 

Natri sulfua

Na2S

270. 

Natri sulfua cyanide

NaSCN

271. 

Natri sulphate

Na2SO4

272. 

Natri sulphate

Na2SO4.10H2O

273. 

Natri stanate

Na2SnO3

274. 

Natri tetraborat

Na2B4O710H2O

275. 

Natri thiosulfate

Na2S2O3

276. 

Sodium dodecylsulph¸t

C12H25NaO4S

277. 

Nh«m bét

Al

278. 

Nh«m l¸

Al

279. 

Nh«m chloride

AlCl3

280. 

Nh«m oxyt

Al2O3

281. 

Nh«m nitrate

Al(NO3)3

282. 

Nh«m Sunfat

Al2(SO4)3

283. 

Nh«m amonisunfat

AlNH4(SO4)2

284. 

Nh«m hydroxyt

Al(OH)3

285. 

Nicken clorua

NiCl2

286. 

Nicken axetat

Ni(CH3COO)2

287. 

NicKen oxyt

NiO

288. 

Nickencacbonate

Ni2CO3

289. 

Nicken nitrate

Ni(NO3)2

290. 

Nicken sulfate

Ni2SO4

291. 

Nitro benzen

C6H5NO2

292. 

n.Octanol

C8H17OH

293. 

O.Toludine

CH3C6H4NH2

294. 

Phenyl methanol

 

295. 

Parafin liquide

 

296. 

O.cresol

C7H8O

297. 

Peptol

 

298. 

Phenol

C6H5OH

299. 

1-Pentanol

 

300. 

Photpho (®á)

P

301. 

Photphin chlorua

POCl3

302. 

Pyridine

 

303. 

Piropopylamin

 

304. 

Su ®an 3

 

305. 

S¾t (2) sulphate

FeSO4

306. 

S¾t bét

Fe

307. 

S¾t (3) cholride

FeCl3

308. 

Sat (2) chloride

FeCl2

309. 

S¾t   nitrate

Fe(NO3)2

310. 

S¾t (3) oxyt

Fe2O3

311. 

S¾t sulfua

FeS

312. 

Sat (3) sulfate

Fe2(SO4)3

313. 

S¾t citrat

FeC6H5O7

314. 

Soda lime (Canxi Natxia)

 

315. 

Saccaro

 

316. 

Selen kim lo¹i

Se

317. 

Tropen/ Silic oxide

SiO2

318. 

Silicagen (chØ thÞ)

 

319. 

Silicagen

 

320. 

Strontri nitrate

Sr(NO3)2

321. 

Strontri sulfate

SrSO4

322. 

Strontri chlorua

SrCl2

323. 

Than ho¹t tÝnh

C

324. 

ThiÕc

Sn

325. 

ThiÕc dioxide

SnO2

326. 

Thiec(2) chlorua

SnCl2

327. 

Thiec(4) chlorua

SnCl4

328. 

Thiec(2) sulphate

SnSO4

329. 

Thiurea

H2NCSNH2

330. 

Thuû ng©n (2) cholrid

HgCl2

331. 

Thuû ng©n (2) nitrate

Hg(NO3)2

332. 

Thuû ng©n I«t

HgI2

333. 

Thuû ng©n sulfat

HgSO4

334. 

 

Hg2SO4

335. 

Thuû ng©n

Hg

336. 

Toluen

C6H5CH3

337. 

Triethylen glycol

C6H24O4

338. 

Triethanolamine

(HOCH2CH2)3N

339. 

Trichloro etylen

C2HCL3

340. 

Tital III clorua

TiCl3

341. 

Tital IV clorua

TiCl4

342. 

Tital oxide

TiO2

343. 

Thyonyl chloride

SoCl2

344. 

Twen 80

 

345. 

Ure

(NH2)2CO

346. 

Xylene

C6H4(CH3)2

 

Hóa chất chỉ thị

 

347. 

1,2,3-Benzotrizole

 

348. 

Alizazin Red

C14H7O7SNaH2O

349. 

Alizarin GG

C13H8O2(OH)2

350. 

Alizazin Yelow R

C13H8N3NaO5

351. 

Bromo crezol green

C21H14O5Br4S

352. 

Bromo thymol blue

C27H28Br2O5S

353. 

Bromocresol purple  tÝa

 

354. 

C«ng go ®á

C32H22O6H6S2 Na2

355. 

Bromocrezol red

C21H16O5Br2S

356. 

Cacmin

 

357. 

Calcein (Fluorexon)

C30H24N2Na2O13

358. 

Crystal violet

C25H30NCIN3.H2O

359. 

C8H5NH(CH2)3COOH

 

360. 

Diphenylamyl

 

361. 

Diphenylthiocali zon

C13H12N4S

362. 

2.4 Dinitrophenyl hydrazine

(NO2)2C6H3ONHNH2

363. 

Erio chrome black

CH12N3NaO7S

364. 

 

C2OH12N3NaO7S

365. 

Eosin Y

C20H6O5Br4Na2

366. 

Fuchsin basic

C20H20CIN3

367. 

Fuchsin Acid

C20H17N3Na2O9 S2

368. 

Fluorescein

C20H12O5

369. 

Fuladezon

 

370. 

Giemsa stains.s

 

371. 

Gentian Violete

 

372. 

Hydrazin sulfate

 

373. 

Hydroxylamine hydrochloride

(NH2OH)2H2 Cl2

374. 

C32H22N6O6S2Na2

 

375. 

Hydroxylamine sulphate

 

376. 

Malachite green

C23H25CIN2

377. 

Methylviolet

 

378. 

Methyl red (§á)

C15H15N3O2

379. 

Methy orange

C14H14N3NaO3S

380. 

Methylen blue

C16H18N3SCl

381. 

Mure xÝt

C8H8N6O6

382. 

aNaphtol

1-C10H8O

383. 

B naphtol

2-C10H8O

384. 

Natri diethyl dithiocacbamat

 

385. 

PAN (1.2 pyridylazo- 2naphtol)

C15H11N3O

386. 

2.4Dinytrophªnol

 

387. 

2.4Dinytrophªnylhydrazin

 

388. 

Phenol red

 

389. 

Phenol phtanein

C2OH14O4

390. 

1,10 Phenal throline o-phenalthroline

C12H8N2. H2O

391. 

Resocinol

mC6H4(OH)2

392. 

Xylenol orange

 

393. 

Natri nitroprusside

 

394. 

Sodium dietyl dithiocacbamate

(C2H5)2NCS2Na. 3H2O

395. 

Sudan III

 

396. 

Naphyl Acetic Aid

 

397. 

Dithizon

 

398. 

Acid malÕic

C4H4O4

399. 

Thymol

 

400. 

Thymolblu

 

401. 

Cacmin

 

402. 

èng chuÈn

HCl

403. 

èng chuÈn

H2SO4

404. 

èng chuÈn --LÝt

H2SO4

405. 

èng chuÈn

Na2CO3

406. 

èng chuÈn

AgNO3

407. 

èng chuÈn

K2Cr2O7

408. 

èng chuÈn

Complexon

409. 

èng chuÈn

KMnO4

410. 

èng chuÈn

MgSO4

411. 

èng chuÈn

Na2S2O3

412. 

èng chuÈn

KIO3

413. 

èng chuÈn

NaNO2

414. 

èng chuÈn

NaOH

415. 

èng chuÈn oxalic

H2C2O4

 

 

Sản phẩm cùng loại