GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Sản xuất sơn
Máy chiết màu tự động

thyroxin t4 p

thyroxin t4 thyroxin thyroxin t4 p

M¸y pha s¬n 16 èng

Model: Harlequin 2001

H·ng: Italtinto – Italy

Lµ h·ng chuyªn s¶n xuÊt thiÕt bÞ cho ngµnh s¬n cña ITALY.

TÝnh n¨ng kü thuËt xem catalo kÌm theo

Cung cÊp ®ång bé, m¸y ho¹t ®éng ®­îc ngay (kh«ng bao gåm m¸y tÝnh mua trong n­íc)

PhÇn mÒm cung sö dông m¸y pha s¬n


Sản phẩm cùng loại