GO
Trang chủ
Sản phẩm Hóa chất Chất chuẩn - chuẩn độ
Chất chuẩn nồng độ 0,1N; 0,01N

TT

Loại hóa chất

Nồng độ

Đóng gói

1

HCl

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

2

H2SO4

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

3

Na2CO3

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

4

AgNO3

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

5

K2Cr2O7

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

6

Complexon (EDTA)

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

7

KMnO4

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

8

MgSO4

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

9

Na2S2O3

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

10

KIO3

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

11

NaNO2

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

12

NaOH

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

13

H2C2O4

0,1N, 0,05N

Ống thủy tinh, nhựa

Sản phẩm cùng loại