GO
Trang chủ
Sản phẩm Thiết bị Máy lắc, máy khuấy, bếp cách thủy
Bếp cách thủy

progesterone

progesterone taux open

mixing melatonin and weed

mixing viagra and weed read here

viagra prodej ostrava

viagra

serevent generic

serevent coupon

Model

Thông số chung

Hình ảnh

WNB7

Dung tích bếp 7 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

WNB10

Dung tích bếp 10 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

WNB14

Dung tích bếp 14lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

WNB22

Dung tích bếp 22 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

WNB29

Dung tích bếp 29 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

WNB45

Dung tích bếp 7 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến 950C

Độ đồng đều nhiệt độ 0,250C.

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 1000C (nước sôi)

 

ONE7

Dung tích bếp 7 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

ONE10

Dung tích bếp 10 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

ONE14

Dung tích bếp 14 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

ONE22

Dung tích bếp 22 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

ONE29

Dung tích bếp 29 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

ONE45

Dung tích bếp 45 lít

Nhiệt độ điều khiển bằng cài đặt đến +2000C

Hiện thị 0,10C dưới 1000C

Cài đặt 10C thang trên 1000C

Thang nhiệt độ: mt + 100C đến 2000C , dùng dầu

 

Tùy chọn

Nắp bếp cách thủy

Loại nắp bằng, có nhiều vòng tròn đồng tâm, phù hợp các loại bình cầu có dung tích khác nhau

 

 

Loại nắp tháp, phù hợp các loại bình tam giác, ống nghiệm, giá ống nghiệm, bình cầu…

 

Sản phẩm cùng loại